Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2017

marghot
17:59
5532 9fdc
Reposted fromparkaboy parkaboy viapixielark pixielark
17:59
2187 fce5 500

goldenlightsfan:

Morrissey and Marr about to go onstage in Belgium in 1984. Photograph: courtesy of Johnny Marr

Reposted fromLittleJack LittleJack viapixielark pixielark
marghot
17:58
6906 b2de
Reposted frompierdolony pierdolony
marghot
17:57
6185 30b9 500
Reposted frompierdolony pierdolony
marghot
17:57
patrzę, jak lawinowo głupie dziewczyny wychodzą za mąż i myślę, a może to jednak ja jestem ta głupia?
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
marghot
17:55
7366 b1bb 500
Reposted frombiru biru viapierdolony pierdolony
marghot
17:55
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
17:55
1206 c3e2 500
Reposted fromfinnglas finnglas viapierdolony pierdolony
marghot
17:54
8773 754a 500
fb.com
Reposted frompierdolony pierdolony
marghot
17:53
5659 b3a2
marghot
17:53
marghot
17:53
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
marghot
17:53
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viaprincipessa principessa
marghot
17:52
9896 739c 500
Reposted fromoll oll viakjuik kjuik

April 04 2017

marghot
18:10
6145 7a0f 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viakjuik kjuik
marghot
17:50
o jedną osobę jest mi 
za mało w pustym pokoju 
— Władysław Broniewski

March 30 2017

18:39
4273 2d53 500
18:39
9571 be93 500

vintageeveryday:

Showgirls playing chess backstage at the Latin Quarter nightclub, New York, 1958.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaphilomath philomath
marghot
18:12
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer

March 21 2017

marghot
21:52
7269 07e8 500
Reposted fromsosna sosna viakjuik kjuik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl