Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

marghot
17:55
marghot
17:50
9675 5b79 500
Reposted fromprecelka precelka viabrzask brzask
marghot
17:50
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
marghot
17:50
marghot
17:49
8786 de27
marghot
17:49
8786 de27
marghot
17:49
5893 9d43 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaoutofmyhead outofmyhead
marghot
17:49
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viaoutofmyhead outofmyhead
marghot
17:47
9680 986d
Reposted fromgingillo gingillo viabrzask brzask
marghot
17:47
Chcę tej sierpniowej beztroski i Ciebie przy boku
— dajcie szybciej wakacje
marghot
17:47
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
marghot
17:45
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
marghot
17:45
1120 2d2e
Reposted fromcatchy catchy viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
marghot
17:45
2196 fbd9
marghot
17:45
marghot
17:45

July 23 2017

marghot
20:38
marghot
20:37
8591 464e
Reposted fromodejdz odejdz viairmelin irmelin
20:36
marghot
20:30
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl